Menu Zavřeno

Propozice závodu

TERMÍN: Po rekonstrukci radniční věže
MÍSTO: Radniční věž, Obroková 1, Znojmo
TRAŤ: 5 úseků schodiště na radniční věž
TÝM: je složen z 5 závodníků
VÍTĚZNÝ TÝM: s nejlepším součtem časů pěti odběhnutých úseků
REGISTRACE: bude včas zveřejněno
KAPACITA ZÁVODU: 35 týmů
STARTOVNÉ: 1.000,- Kč za tým
ÚČET:
VS:

PRAVIDLA ZÁVODU:

1. Závodu se mohou zúčastnit pouze přihlášení a registrovaní závodníci, kteří se prezentovali a uhradili startovné v předepsané výši

2. Závod se skládá z pěti stejných úseků – 158 schodů na radniční věž.

3. Závod se koná za každého počasí. Ředitel závodu má za závažných okolností právo závod zrušit či přerušit. A to především s ohledem na zdraví závodníků.

4. Tým musí tvořit 5 závodníků.

5. Každý tým musí mít kapitána/kapitánku.

6. Kapitán bude komunikovat s pořadateli závodu v případě potřeby změn v registraci, stížnosti, přání apod.

7. Kapitán určí pořadí běžců v týmů.

8. Registrace týmů je možná pouze prostřednictvím elektronické registrace na stránce závodu.

9. Registrace je platná až po připsání částky na účet dle instrukcí pořadatele.

10. Věk závodníka je minimálně 15 let v den konání závodu.

11. Závodník může běžet pouze za jeden tým.

12. Každý závodník musí mít viditelně umístěné startovní číslo (nikoliv na zádech) a rovněž čip musí být umístěn dle pokynů pořadatele a to po celou dobu závodu.

13. Čas je měřen prostřednictvím elektronického čipu od vyznačeného startu (proběhnutí startovní fotobuňkou) po proběhnutí cílem. Tento čas rozhoduje o konečném pořadí. Pořadí týmů je sestaveno podle kategorií a podle součtů všech členů týmu. V případě rovnosti výsledného času týmů, pořadí se určí podle času nejrychlejšího člena týmu.

14. Start proběhne z místa určeného organizátorem, v pořadí a čase, který organizátor dopředu určí.

15. Každý závodník běží celý usek a může odběhnout maximálně jeden úsek.

16. Běžet mimo vyznačenou trať je zakázáno. Porušení tohoto pravidla je důvodem k diskvalifikace.

17. Průběh závodu: nejdřív odběhnou všichni PRVNÍ závodníci z každého týmu, potom DRUZÍ, pak TŘETÍ apod. Bude tak možno ovlivnit pořadí týmů v průběhu během celého závodů.

18. Je zakázáno běžet v tretrách !

19. Změny v týmu lze provádět do doby vydání startovní listiny prostřednictvím on-line formuláře.

20. Startovné je konečné a po zaplacení nevratné v plné výši.

21. Startovné musí být uhrazeno do 7 dnů od data registrace týmu. Pořadatel si vyhrazuje právo, v případě nezaplacení startovného v daném termínu, zrušit registraci týmu.

22. Diskvalifikace:

1. při nedodržení pravidel
2. při nesportovním chování
3. při porušení zásady chování fair play

23. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel či termínu. V takovém případě budou kapitáni týmů o změnách informováni.

24. Přihlášením do závodu souhlasí běžci s jeho pravidly a zavazují se pravidla a pokyny pořadatele dodržovat.

25. Pořadatel si vyhrazuje právo přerušit či ukončit registraci bez předchozího oznámení a to vzhledem ke kapacitě závodu.

26. Všichni závodníci jsou zodpovědní za svou dostatečnou fyzickou kondici a stav, nesou plnou odpovědnost za vlastní bezpečnost a startují na vlastní nebezpečí.

27. Všichni závodníci jsou povinni respektovat nařízení a pokyny pořadatelů.

28. Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům ani jimi způsobené.

29. Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na zdraví a majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí na závodu nebo jeho sledováním.

30. Pořadatel si vyhrazuje právo nepřipustit na start, či vyloučit ze závodu osoby, které vykazují známky vysoké únavy a vyčerpání, známky užití alkoholu, či omamných látek.

31. Pro uskutečnění závodu potřebuje pořadatel jako správce zpracovat osobní údaje závodníků, kteří mu je při registraci předávají, v rozsahu: Jméno, příjmení, rok narození, obec, email, pohlaví, národnost. Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, pohlaví a národnost budou předány zpracovateli, firmě Visalajka, s.r.o., se sídlem Františkova 903/1, PSČ 198 00 Praha 9, která bude zajišťovat provoz časomíry a výsledkový servis závodu.

Pro větší bezpečnost závodníků se pořadatel rozhodl uzavřít s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, skupinové pojištění závodníků. Z tohoto důvodu pořadatel předá osobní údaje závodníků v rozsahu: Jméno, příjmení, ročník narození, bydliště, pojišťovně Kooperativa. Ta tyto osobní údaje bude zpracovávat pouze pro účely plnění závazků ze smlouvy o skupinovém pojištění.

32. Pořadatel si vyhrazuje pro zpravodajské účely jak před, tak při a také po závodě pořizovat fotografie a videomateriál, na kterém jsou závodníci zachyceni.

33. Protest je možno podat do oficiálního ukončení závodu, tedy do vyhlášení vítězů. Na podání protestu po oficiálním ukončení závodu nebude brán zřetel.

34. Podání protestu musí být písemné, doručuje se osobně přímo řediteli závodu.

35. Poplatek za podání protestu činí 500,- Kč a je nevratný (poplatek je splatný v hotovosti, ihned po předání protestu).

EXTREME790 Souhlas se zpracováním osobních údajů a reverz